1. Algemeen
 1. Bongers advocatuur & mediation is gevestigd te Wijk Bij Duurstede.
 2. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat deze door Bongers advocatuur & mediation is aanvaard.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. Bongers advocatuur & mediation voert de opdracht uit naar beste kunnen en met een zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.
 5. Cliënt stemt ermee in dat Bongers advocatuur & mediation de opdracht onder haar verantwoordelijkheid zo nodig laat uitvoeren door derden.
 6. Dossiers zullen gedurende tien jaar worden bewaard, waarna ze zullen worden vernietigd.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid
  1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Bongers advocatuur & mediation. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
  2. Bongers advocatuur & mediation heeft de beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bongers advocatuur & mediation in het voorkomende geval uitkeert. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van de verzekering mocht plaatsvinden en/of deze geen dekking biedt, dan is iedere aansprakelijkheid van Bongers advocatuur & mediation beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,--.
  3. Bij het inschakelen van derden zal Bongers advocatuur & mediation steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bongers advocatuur & mediation is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
  4. De cliënt vrijwaart Bongers advocatuur & mediation tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Bongers advocatuur & mediation

  1. Honorarium
  1. Indien cliënt niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of er uitdrukkelijk voor kiest van deze mogelijkheid geen gebruik te maken, komt Bongers advocatuur & mediation een honorarium toe op basis van het bij aanvaarding van de opdracht afgesproken uurtarief.
  2. Daarnaast is cliënt verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met de verschotten (griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van derden). Tevens wordt een percentage van 8% aan kantoorkosten, te berekenen over het honorarium, in rekening gebracht. Over het totaal wordt de wettelijk verplichte BTW in rekening gebracht.
  3. Bongers advocatuur & mediation is steeds gerechtigd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen, dat moet worden voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een tussentijdse c.q. einddeclaratie.
  4. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand, geldt deze voorschotregeling tevens voor de eigen bijdrage en het griffierecht die op grond van de toevoegingsbeslissing voor rekening van cliënt komt.

 1. Declaraties
  1. Declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Bongers advocatuur & mediation haar werkzaamheden ten behoeve van cliënt zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is cliënt vanaf die datum wettelijke rente, alsmede de incassokosten verschuldigd.
  2. Cliënt staat Bongers advocatuur & mediation uitdrukkelijk toe haar declaraties eventueel te verrekenen met voorschotten en andere gelden die zij in depot houdt of doet houden voor de cliënt voor zover die gelden zonder belemmering aan cliënt kunnen worden uitbetaald.

 1. Klachtenregeling
  1. Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen Bongers advocatuur & mediation en cliënt zal Nederlands recht van toepassing zijn.
  2. Op de dienstverlening van Bongers advocatuur & mediation,  inclusief alle declaratie-geschillen, is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Indien deze niet van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank te Utrecht.